Pink Sheets (OTC)  USD 17:19 EDT 06 Nov 2015

3.94  -0.10