NEO1V 17.11.17 17:29 (GMT+2) € 5,11
-0,07 €
-1,35 %